Paraphrase"a professional"(Diễn đạt"chuyên gia"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"a professional"(Diễn đạt"chuyên gia"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Expert: IELTS TUTOR xét ví dụ: He is an expert in his field, offering valuable insights and advice.
  • Specialist: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company hired a specialist to handle the technical aspects of the project.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "specialize" & "specialized" tiếng anh
  • Pro: IELTS TUTOR xét ví dụ: She is a pro at managing complex projects and delivering successful outcomes.
  • Skilled professional: IELTS TUTOR xét ví dụ: The skilled professional showcased their expertise during the conference.
  • Technician: IELTS TUTOR xét ví dụ: The technician efficiently repaired the faulty equipment in no time.
  • Specialist: IELTS TUTOR xét ví dụ: The specialist in marketing devised an effective advertising campaign.
  • Professional worker: IELTS TUTOR xét ví dụ: The professional worker demonstrated dedication and competence in their role.
  • Một số từ khác:
    • Skilled workers/ Professionals in their field/ Trained individuals/ Proficient workers/ Industry specialists/ Competent professionals
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE