Paraphrase"to chat online"(Diễn đạt"nói chuyện trực tuyến"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to chat online"(Diễn đạt"nói chuyện trực tuyến"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Converse on the Internet 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Many people prefer to converse on the internet rather than engage in face-to-face conversations."

 • Engage in Online Conversation 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Teenagers often engage in online conversations with their friends through messaging apps."

 • Communicate Digitally/Interact Virtually 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ

   • "In the digital age, people frequently communicate digitally, using various platforms for messaging."

   • "Virtual communities provide a space for people to interact virtually on a wide range of topics."

 • Exchange Messages Online 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Long-distance couples often rely on exchanging messages online to stay connected."

 • Participate in Internet Chats 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She enjoys participating in internet chats about her favorite hobby."

 • Digital Conversation 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The ease of digital conversation has transformed the way we communicate in the modern world."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE