Paraphrase"a robot"(Diễn đạt"người máy"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"a robot"(Diễn đạt"người máy"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mechanical Device 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The mechanical device, designed for precision, carried out intricate tasks in the laboratory."

 • Artificial Intelligence (AI) Machine 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The AI machine was programmed to learn and adapt to new challenges."

 • Automated System

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The automated system streamlined the production process, reducing errors and costs."

 • Technological Automaton 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The technological automaton was used in space exploration missions."

 • Robotic System 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The robotic system revolutionized manufacturing by increasing efficiency and productivity."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE