Paraphrase"big cities"(Diễn đạt"thành phố lớn"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"big cities"(Diễn đạt"thành phố lớn"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Metropolises 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Metropolises like New York and Tokyo are known for their bustling urban lifestyles."

 • Large Municipalities 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Large municipalities face unique challenges in terms of governance and public services."

 • Major Urban Areas 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Major urban areas around the world attract diverse populations and offer various career opportunities."

 • Cosmopolitan Hubs 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cosmopolitan hubs like London and Paris are cultural melting pots with diverse communities."

 • Metropolitan Regions 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Metropolitan regions play a pivotal role in driving economic growth and innovation."

 • Urban Megacenters 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Urban megacenters like Shanghai and Mumbai are known for their rapid development and global influence."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE