Paraphrase"their children’s use of computers "tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"their children’s use of computers "tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Their kids' utilization of electronic devices:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Parents are concerned about monitoring their kids' utilization of electronic devices.
 • The computer usage of their offspring:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many parents are vigilant about overseeing the computer usage of their offspring.
 • How their children engage with computers/How their youngsters utilize computers:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Parents should be aware of how their children engage with computers.

   • Parents should be actively involved in understanding how their youngsters utilize computers.

 • The computer activities of their youngsters:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is crucial for parents to be aware of the computer activities of their youngsters.
 • The way their kids use computers:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Parents need to understand the way their kids use computers.
 • Their offspring's computer interaction:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Responsible parenting involves being aware of their offspring's computer interaction
 • The computer engagement of their kids:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Concerns arise when parents are unaware of the computer engagement of their kids.
 • The use of computers by their children:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Effective parenting involves being informed about the use of computers by their children.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0