Paraphrase"brand reputation"(Diễn đạt"tiếng tăm của nhãn hàng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"brand reputation"(Diễn đạt"tiếng tăm của nhãn hàng"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"brand reputation"(Diễn đạt"tiếng tăm của nhãn hàng"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Corporate Image:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A company's corporate image plays a crucial role in influencing consumer trust and loyalty."
 2. Brand Standing:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The standing of a brand in the market significantly impacts consumer perceptions and purchasing decisions."
 3. Company Esteem:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The esteem of a company within its industry can directly impact its success and customer relationships."
 4. Repute in the Market:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A brand's repute in the market is a reflection of its reliability and quality."
 5. Firm's Standing:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A firm's standing in the industry is built upon the foundation of its brand reputation."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR