Paraphrase"school libraries"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"school libraries"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Educational Resource Centers: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Educational resource centers play a crucial role in fostering a reading culture among students."

  • Learning Hubs: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Learning hubs, stocked with a diverse collection of books, are essential for students' academic development."

  • Academic Libraries: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Academic libraries serve as knowledge repositories, supporting students in their research and studies."

  • Study Centers: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Study centers, equipped with a vast array of literature, are conducive to a conducive learning environment."

  • Knowledge Hubs: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Knowledge hubs, like school libraries, serve as essential spaces for students to expand their intellectual horizons."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0