Cách dùng tính từ"undeniable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"undeniable"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"undeniable"tiếng anh

Mang nghĩa"không thể phủ nhận, không thể bác được"

=certainly correct or true/If you say that something is undeniable, you mean that it is definitely true.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His integrity is undeniable. 
  • It's undeniable that we should be together. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một sự thật hiển nhiên vì đôi ta thuộc về nhau mà)
  • Her collection is gems of undeniable value. (IELTS TUTOR giải thích: Bộ sưu tập của bà ấy là những viên ngọc có giá trị thực sự)
  • It is undeniable that attitudes towards marriage have been changing.
  • Her charm is undeniable. 
  • The undeniable fact is that almost everyone will pay less tax.
  • an undeniable fact 
  • a woman of undeniable brilliance
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE