Paraphrase"the number of houses sold in 8 cities"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"the number of houses sold in 8 cities"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"the number of houses sold in 8 cities"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Quantity of residences purchased across 8 urban areas. IELTS TUTOR xét ví dụ: The volume of homes bought in the eight metropolitan regions increased significantly last year.

  • Count of dwellings sold in 8 municipalities. IELTS TUTOR xét ví dụ: The count of residences sold in the eight municipalities exceeded expectations.

  • Total of homes transferred in 8 municipal regions. IELTS TUTOR xét ví dụ: The total of homes transferred in the eight municipal regions showcases the resilience of the housing sector.

  • Number of dwelling units sold across 8 city districts. IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of dwelling units sold across the eight city districts serves as a barometer for economic activity.

  • Volume of housing units exchanged in 8 metropolitan precincts. IELTS TUTOR xét ví dụ: The volume of housing units exchanged in the eight metropolitan precincts suggests sustained growth in the housing sector.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE