Paraphrase"the increasing use of"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"the increasing use of"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"the increasing use of"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The growing/surging utilization of individual cars is seen as a major cause of traffic congestion.
  • The rising prevalence of individual cars is deemed a key factor contributing to traffic gridlock.
  • The escalating adoption of individual cars is identified as a primary reason for traffic bottlenecks.
  • The mounting/augmenting usage of individual cars is acknowledged as a significant factor in the proliferation of traffic jams.
  • The expanding reliance on individual cars is cited as a major contributor to the problem of traffic congestion.
  • The increasing dependence on individual cars is recognized as a principal factor exacerbating traffic congestion.
  • The burgeoning use of individual cars is implicated as a leading cause of traffic congestion.
  • The upsurge in the use of individual cars is pinpointed as a key driver behind traffic congestion.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE