Paraphrase"much more + adj "tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"much more + adj "tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"much more + adj "tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Considerably/Far/A great deal/So/By far/A lot/Way/Vastly + more + adjective

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "Traveling by trains may be considerably more economical as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

   • "Opting for trains may be far more economical as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

   • "Choosing trains may be a great deal more economical as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

   • "Taking trains may be so much more economical as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

   • "Selecting trains may be by far more economical as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

   • "Taking trains may be a lot more economical as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

   • "Opting for trains may be considerably cheaper as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

   • "Choosing trains may be way more economical as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

   • "Using trains may be vastly more economical as the rail fares are far cheaper than plane tickets."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE