Paraphrase"The internet"(Diễn đạt"Mạng Internet"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"The internet"(Diễn đạt"Mạng Internet"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The World Wide Web: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The World Wide Web has revolutionized the way we communicate and access information.
 • The online world: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The online world is a vast and ever-changing landscape.
 • The digital world: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The digital world is becoming increasingly integrated into our everyday lives.
 • The digital age: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We live in the digital age, where the internet is an essential part of our lives.
 • The digital landscape: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The digital landscape is constantly evolving.
 • The digital revolution: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The digital revolution has transformed the way we live and work.
 • Virtual space 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Virtual space allows for immersive experiences and interactions."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE