Paraphrase"knowledge"(Diễn đạt"kiến thức"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"knowledge"(Diễn đạt"kiến thức"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Information

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The internet is a vast source of information on various subjects."
 • Expertise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Online courses provide a platform to gain expertise in different fields."
 • Understanding

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Acquiring a deep understanding of the internet's impact is essential."
 • Wisdom

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Years of browsing the web have given her a wealth of wisdom about online safety."
 • Awareness

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Internet users should have awareness of potential cyber threats."
 • Insight

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Blogging allows individuals to share their unique insights with a global audience."
 • Proficiency

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Improving one's online proficiency is vital for effective digital communication."
 • Familiarity

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Growing up in the digital age has given them a strong familiarity with internet culture."
 • Mastery

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Achieving mastery in internet research requires using advanced search techniques."
 • Expertise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Online forums are excellent platforms to exchange expertise and ideas."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE