Paraphrase"game (n)”"(Diễn đạt"trò chơi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"game (n)”"(Diễn đạt"trò chơi"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Pastime:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Playing chess is a popular pastime among intellectuals."
 • Recreation:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Outdoor recreational activities like hiking and camping are my favorite."
 • Amusement:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The amusement park offers a variety of fun and exciting rides."
 • Entertainment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Video games provide a form of digital entertainment for many people."
 • Activity:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Outdoor activities like soccer and basketball keep us physically active."
 • Sport:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Competitive sports like tennis and swimming require skill and dedication."
 • Challenge:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Solving puzzles can be a mental challenge that improves cognitive skills."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE