Paraphrase từ "succeed" tiếng anh

· Vocabulary,Paraphrase

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "succeed" tiếng anh

1. Thay bằng các word form của succeed

1.1. To succeed in life/business

1.2. to achieve success

2. manage

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Succeed in doing sth= Sb manage to do sth : Ai đó thành công trong việc làm gì
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • We succeed in invented television = We managed to invent television

3. prosperous (adj) thịnh vượng; phát đạt; thành công, thành đạt

=(successful, usually by earning a lot of money)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a prosperous country một đất nước phồn vinh (IELTS TUTOR giải thích: a prosperous industrialist một nhà kỹ nghệ thành đạt)
  • It's a prosperous country. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một đất nước phồn vinh)

4. to gain one's laurels = Công thành danh toại

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK