Cách dùng động từ "average"

· Vocabulary

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "average"

I. average là ngoại động từ

II. Mang nghĩa "làm hoặc đạt tới cái gì coi như số đo hoặc mức trung bình"

(to reach a particular amount as an average)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • this car averages 40 miles to the gallon (IELTS TUTOR giải thích: xe này tiêu thụ trung bình 40 dặm một galông (xăng))
  • the rainfall averages 36 inches a year (IELTS TUTOR giải thích: lượng mưa trung bình là 36 inch một năm)
  • Enquiries to our office average 1,000 calls a month.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK