Paraphrase"stress (n)"(Diễn đạt"sự căng thẳng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"stress (n)"(Diễn đạt"sự căng thẳng"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"stress (n)"(Diễn đạt"sự căng thẳng"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Pressure:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "From my viewpoint, I completely agree that children nowadays encounter more pressure than in the past."
 2. Strain:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In my opinion, I fully agree that youngsters these days experience more strain than in earlier times."
 3. Burden:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In my view, I absolutely agree that modern children bear more burden than those in the past."
 4. Tension:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "From my perspective, I entirely agree that contemporary kids face more tension than in previous generations."
 5. Anxiety:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In my eyes, I wholeheartedly agree that present-day children are dealing with more anxiety compared to the past."
 6. Stressors:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In my estimation, I fully agree that kids these days are exposed to more stressors than in previous eras."
 7. Turbulence:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "From my perspective, I completely agree that children these days navigate through more turbulence than in the past."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR