Paraphrase"special"(Diễn đạt"đặc biệt"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"special"(Diễn đạt"đặc biệt"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Unique
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Eribong is unique to me for 2 main reasons.
 • Distinctive: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Eribong is distinctive to me for 2 main reasons.
 • Exceptional: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Eribong is exceptional to me for 2 main reasons.
 • Remarkable: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Eribong is remarkable to me for 2 main reasons.
 • Extraordinary: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Eribong is extraordinary to me for 2 main reasons.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE