Paraphrase"advertisement"(Diễn đạt"mẫu quảng cáo"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"advertisement"(Diễn đạt"mẫu quảng cáo"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Promotion: IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to talk about the promotion of a project for Rose Blackpink.
  • Commercial: IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to talk about the commercial of a project for Rose Blackpink.
  • Marketing campaign: IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to talk about the marketing campaign of a project for Rose Blackpink.
  • Ad: IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to talk about the ad of a project for Rose Blackpink.
  • Publicity: IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to talk about the publicity of a project for Rose Blackpink.
  • Marketing advertisement: IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to talk about the marketing advertisement of a project for Rose Blackpink.
  • Ad campaign: IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to talk about the ad campaign of a project for Rose Blackpink.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE