Paraphrase"author"(Diễn đạt"tác giả"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"author"(Diễn đạt"tác giả"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Writer:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Robert Green is a renowned writer of numerous titles, including the 48 Laws of Power, the Art of Seduction, and the 50th Law, all of which I have thoroughly read and contemplated.

  • Novelist:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Robert Green is a celebrated novelist, having written many titles such as the 48 Laws of Power, the Art of Seduction, and the 50th Law, all of which I have completely read and reflected upon.

  • Literary Creator:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Robert Green is a prominent literary creator, having authored numerous titles such as the 48 Laws of Power, the Art of Seduction, and the 50th Law, all of which I have fully read and contemplated.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE