Paraphrase"souvenir shops"(Diễn đạt"shop lưu niệm"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"souvenir shops"(Diễn đạt"shop lưu niệm"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Gift stores
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We explored several gift stores during our trip to find unique presents for our friends back home.
 • Holiday souvenir markets
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The holiday souvenir markets in the old town were bustling with tourists.
 • Vacation gift boutiques
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We found charming vacation gift boutiques along the seaside promenade.
 • Tourist souvenir stalls
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The tourist souvenir stalls displayed an array of regional products.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE