Paraphrase"local markets"(Diễn đạt"chợ địa phương"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"local markets"(Diễn đạt"chợ địa phương"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Indigenous markets
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Indigenous markets are known for their unique handicrafts and traditional foods.
 • Regional markets
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Regional markets highlight the specialties of the surrounding area.
 • Provincial markets
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Provincial markets showcase the diverse offerings of the province.
 • Flea markets: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I love browsing flea markets for vintage treasures and one-of-a-kind items.
 • Pop-up markets: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The pop-up market is a fun and lively place to find new and trendy items from local businesses.
 • Night markets: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The night market is a great place to experience local culture and cuisine.
 • Street markets: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The street market is a vibrant and colorful place to find fresh produce, souvenirs, and other goods from local vendors.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE