Paraphrase linking word"Actually"(Diễn đạt"thực ra"IELTS SPEAKING)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase linking word"Actually"(Diễn đạt"thực ra"IELTS SPEAKING) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • In fact
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In fact, I've been to that restaurant before, and the food was excellent.
 • Indeed
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Indeed, it was a challenging task, but we managed to complete it on time.
 • In reality
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In reality, the situation is far more complicated than it seems.
 • As a matter of fact
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: As a matter of fact, she's my cousin, not my sister.
 • Honestly
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Honestly, I didn't expect the movie to be that good.
 • Certainly
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Certainly, you can join us for dinner tonight.
 • Without a doubt
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Without a doubt, he is the most talented musician in the band.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE