Paraphrase"SOME" (Diễn đạt"MỘT VÀI"tiếng anh)

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"SOME" (Diễn đạt"MỘT VÀI"tiếng anh)

 1. Several:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: Some students prefer online classes.
   • Paraphrase: Several students favor online courses.
 2. A few:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: Some countries face economic challenges.
   • Paraphrase: A few nations encounter economic difficulties.
 3. A portion of:

 4. Certain:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: Some aspects of the project need improvement.
   • Paraphrase: Certain elements of the plan require enhancement.
 5. A number of:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: Some people believe in ghosts.
   • Paraphrase: A number of individuals have faith in supernatural entities.
 6. A handful of:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: Some students excel in sports.
   • Paraphrase: A handful of students demonstrate excellence in athletic activities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE