Cách dùng tính từ"divergent"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"divergent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"divergent"tiếng anh

1. Mang nghĩa"phân kì, rẽ ra, khác nhau (sự phát triển...)"

​=developing or moving in different directions; becoming less similar

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The two scientists have followed divergent paths since the 1990s. 
  • divergent evolution from a common ancestor

2. Mang nghĩa"khác nhau, bất đồng (ý kiến...)"

=(of opinions, views, etc.) different; no longer similar/Divergent things are different from each other.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...two people who have divergent views on this question. 
  • Similar customs were known in widely divergent cultures such as Ancient Egypt and Scandinavia.
  • There are a lot of divergent opinions. (IELTS TUTOR giải thích:  Có nhiều ý kiến khác nhau)
  • He has an open mind on divergent views and is ready to adjust his position when prudent to do so. (IELTS TUTOR giải thích:  Ông ta có suy nghĩ cởi mở về những quan điểm bất đồng và sẵn sàng thay đổi lập trường của mình khi thận trọng làm vậy)
  • There are divergent opinions on this issue.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE