Paraphrase"don't have a fit body"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"don't have a fit body"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lack a physically fit physique:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Honestly, I don't possess a physically fit physique, which is why I feel a bit reserved participating in this activity in front of others."
 • Not in good physical shape:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "To be honest, I'm not in good physical shape, which makes me a bit self-conscious when I engage in this activity around others."
 • Don't possess a well-toned body:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I don't possess a well-toned body, and that's why I feel a bit hesitant doing this activity in front of others."
 • Lack a lean and fit body:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Unfortunately, I lack a lean and fit body, which makes me somewhat reluctant to join in this activity in the presence of others."
 • Do not possess a well-conditioned physique:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "To be honest, I do not possess a well-conditioned physique, and that's why I tend to be a bit reserved when participating in this activity in front of others."
 • Lack a well-built body:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I lack a well-built body, which is why I'm a bit shy about engaging in this activity in the presence of others."
 • Not having a physically fit figure:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Not having a physically fit figure makes me a bit self-conscious when I engage in this activity in front of others."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0