Paraphrase"sacrifice (N)"(Diễn đạt"sự hy sinh"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"sacrifice (N)"(Diễn đạt"sự hy sinh"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Offering

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her offering of time and effort to the charity greatly benefited the community."
 • Forfeit

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The team's forfeit of their weekend plans helped them win the championship."
 • Giving up

 • Compromise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The compromise she made in her career for her family's sake was admirable."
 • Surrender

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The surrender of his ambitions allowed him to focus on his family's well-being."
 • Forsaking

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Forsaking personal interests, she devoted herself to her community service work."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE