Paraphrase"crowded places"(Diễn đạt"nơi đông đúc"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"crowded places"(Diễn đạt"nơi đông đúc"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overcrowded/Packed locations

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "During rush hour, the train station becomes incredibly overcrowded."
   • "The popular beachfront became a packed location as the day went on."
 • Densely populated areas

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Metropolitan cities are known for their densely populated areas."
 • Jam-packed spots

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The concert venue was jam-packed with enthusiastic fans."
 • Highly congested zones

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The downtown area tends to be highly congested during lunchtime."
 • Bustling places

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The bustling streets of Chinatown are a sight to behold."
 • Thriving hubs

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The financial district is one of the thriving hubs of the city."
 • Crowd-filled venues

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The stadium turned into a crowd-filled venue for the championship match."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE