Paraphrase"rising sea levels"(Diễn đạt"dâng mực nước biển"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"rising sea levels"(Diễn đạt"dâng mực nước biển"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Elevated ocean levels
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The elevated ocean levels pose a significant threat to coastal regions.
 • Increasing seawater heights
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The increasing seawater heights are a consequence of climate change.
 • Upward surge of sea waters
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The upward surge of sea waters is a global concern for low-lying areas.
 • Rising ocean tides
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The rising ocean tides are causing frequent flooding in coastal cities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE