Paraphrase"curiosity"(Diễn đạt"sự tò mò"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"curiosity"(Diễn đạt"sự tò mò"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Inquisitiveness
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His inquisitiveness led him to explore various subjects in depth.
 • Interest
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She developed a keen interest in the world around her from an early age.
 • Desire to Learn
 • Thirst for Knowledge
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His thirst for knowledge was unquenchable, and he read voraciously.
 • Craving for Information
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Their craving for information drove them to attend seminars and workshops.
 • Hunger for Understanding
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She had a deep hunger for understanding the mysteries of the universe.
 • Yearning to Explore
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His yearning to explore the natural world took him to remote locations.
 • Eagerness to Discover
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The children's eagerness to discover new things was evident in their constant questions.
 • Passion for Investigation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her passion for investigation led her to become a renowned detective.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE