Cách dùng động từ"expend"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"expend"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"expend"

1."expend"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tiêu; tiêu dùng (tiền, sức lực...) vào việc gì"

=To expend something, especially energy, time, or money, means to use it or spend it/to use or spend time, effort, or money

IELTS TUTOR lưu ý:

 • expend something (in/on something)
 • expend something in/on doing something
 • expend something doing something
 • expend something on something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Children expend a lot of energy and may need more high-energy food than adults.
 • to expend all one's ammunition, stores, fuel (IELTS TUTOR giải thích:dùng hết đạn dược, đồ dự trữ, nhiên liệu)
 • She expended all her efforts on the care of home and children.  
 • Smith had expended large sums in pursuing his claim through the court. 
 • Most animals expend a lot of energy searching for food.
 • You expend so much effort for so little return.  
 • Governments expend a lot of resources on war.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE