Paraphrase từ "responsible" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Paraphrase từ "responsible" tiếng anh

1. take/assume/bear responsibility for something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They bear/take full responsibility for any damage caused by their offspring
 • They shoulder the entire responsibility for any damage caused by their offspring

2. be down to sb = chịu trách nhiệm

(to be someone's responsibility or decision)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It's down to me to find a suitable person for the job.

  3. be in charge of sth

  4. to bear/take/get the blame for something

  5. to be to blame for something

  6. to be responsible/accountable/answerable to somebody

  7. to hold sb responsible

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To hold somebody morally responsible (IELTS TUTOR giải thích: Bắt ai chịu trách nhiệm về mặt đạo đức)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking