Cách dùng tính từ "conventional"tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng tính từ "conventional"tiếng anh

Conventional (adj) = traditional (thường, theo truyền thống, không đột phá)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the conventional type of the car (IELTS TUTOR giải thích: kiểu ô tô thường)
  • conventional bombs (weapons ) (IELTS TUTOR giải thích: bom (vũ khí) thường (không phải nguyên tử))
  • conventional warfare (IELTS TUTOR giải thích: chiến tranh với vũ khí thường (không phải nguyên tử))
  •  conventional art (IELTS TUTOR giải thích: nghệ thuật theo lối cổ truyền)
  • They trade conventional goods. (IELTS TUTOR giải thích: Họ buôn bán hàng hóa thông thường)
  • What a conventional, middle-aged attitude he has to life!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK