Paraphrase"motivation"(Diễn đạt"động lực"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"motivation"(Diễn đạt"động lực"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Incentive

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A curiosity-driven incentive leads some young individuals to explore their family history by delving into their genealogical tree.
 • Drive

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A curiosity-driven drive motivates certain young individuals to delve into their genealogical tree and explore their family history.
 • Determination

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A curiosity-driven determination prompts certain young individuals to delve into their genealogical tree and explore their family history.
 • Enthusiasm

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A curiosity-driven enthusiasm inspires some young individuals to delve into their genealogical tree and explore their family history.
 • Passion

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A curiosity-driven passion motivates some young individuals to delve into their genealogical tree and explore their family history.
 • Urge

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A curiosity-driven urge compels certain young individuals to delve into their genealogical tree and explore their family history.
 • Inclination

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A curiosity-driven inclination prompts certain young individuals to delve into their genealogical tree and explore their family history.
 • Stimulus

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A curiosity-driven stimulus encourages some young individuals to delve into their genealogical tree and explore their family history.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE