Paraphrase"Our friendship began to blossom in the 6th grade when we were seated beside each other and discovered that we shared many common interests, leading to our close bond"

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Our friendship began to blossom in the 6th grade when we were seated beside each other and discovered that we shared many common interests, leading to our close bond" IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • It was in 6th grade that we were seated together, and as we chatted, we found that we had many shared passions that ultimately strengthened our friendship.
  • Seated together in 6th grade, we soon found that we shared many interests and values, leading to the formation of a close and lasting friendship.
  • Our sixth-grade year was the start of a lifelong friendship as we were seated next to each other and found that we had much in common that drew us together.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • It all began in 6th grade when we were paired as classmates, and through our conversations, we discovered that we had a lot in common, leading to our close friendship.
  • Our friendship started in 6th grade when we were seated beside each other and realized that we shared a deep love for many of the same things, leading to our close bond.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   Cách dùng danh từ"bond"tiếng anh
  • When we were placed next to each other in 6th grade, we had no idea that the conversations we would have would lead to the formation of one of the strongest friendships of our lives.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE