Cách dùng danh từ"bond"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"bond"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"bond"

1."bond"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"kết nối, gắn kết"

=something that gives people or groups a reason to love one another or feel they have a duty to one another

IELTS TUTOR lưu ý:

 • bond between
 • bond with
 • a common bond

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The experience formed a close bond between us. 
 • The trade agreement helped to strengthen the bonds between two countries IELTS TUTOR giải thích: hiệp định thương mại đã giúp tăng cường các mối liên hệ giữa hai nước)
 • We will work to strengthen our bonds with neighbouring countries. 
 • These women all lead very different lives, but they share a common bond.

2.2. Mang nghĩa"khế ước; hợp đồng"

=a document given to someone who invests money in a government or company, promising to pay back the money with interest/an agreement to borrow money to buy a house, or the money that you borrow; a mortgage

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a government​/​Treasury bond
 • a bond issue (=an offer to sell bonds)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Government bonds are usually a safe investment. 
 • The company raised money through a bond issue.
 • You might take out a bond to buy your house, so that in the long run you will save on rent.

2.3. Mang nghĩa"trạng thái gắn chặt"

=the way that two surfaces are stuck together, usually with glue

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, bond thường ở số ít 
 • bond between

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The surfaces must be clean to ensure a good bond between the floor and the tiles.
 • This glue makes a good firm bond (IELTS TUTOR giải thích: keo này gắn chắc lắm)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE