Paraphrase"online books"(Diễn đạt"sách điện tử"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"online books"(Diễn đạt"sách điện tử"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"online books"(Diễn đạt"sách điện tử"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:​

 1. Digital Books:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Many readers now prefer digital books as they are easily accessible on various electronic devices."
 2. E-books:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The popularity of e-books has soared in recent years due to their convenience and portability."
 3. Virtual Reading Material:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "With the rise of virtual reading material, people can access a vast library of resources online."
 4. Cyber Books:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cyber books have revolutionized the way we consume written content in the digital age."
 5. Web-based Texts:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Web-based texts offer a flexible and easily accessible platform for avid readers."
 6. Internet-based Reading:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Internet-based reading allows individuals to explore a plethora of literary works with just a few clicks."
 7. Electronic Reading Materials:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Electronic reading materials are becoming increasingly popular for their convenience and environmental benefits."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR