Cách dùng tính từ"limited"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"limited "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"limited"

1. Mang nghĩa"hạn chế, có giới hạn"

=Something that is limited is not very great in amount, range, or degree.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They may only have a limited amount of time to get their points across. 
  • Students have limited experience. (IELTS TUTOR giải thích:  Sinh viên kinh nghiệm có giới hạn)
  • Shops have a very limited selection.

2. Mang nghĩa"(thuộc) công ty trách nhiệm hữu hạn"

=A limited company is one whose owners are legally responsible for only a part of any money that it may owe if it goes bankrupt.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They had plans to turn the club into a limited company. 
  • He is the founder of International Sports Management Limited.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE