Paraphrase"negative habit"(Diễn đạt"thói quen xấu"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"negative habit"(Diễn đạt"thói quen xấu"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Undesirable/Unconstructive behavior

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • If parents display undesirable behavior and engage in disrespectful conduct, their children will also imitate those actions and develop negatively.

   • When parents exhibit unconstructive behavior and engage in disrespectful actions, their offspring may adopt similar patterns of negativity.

 • Unfavorable conduct - IELTS TUTOR xét ví dụ: When parents demonstrate unfavorable conduct and engage in disrespectful actions, their offspring may adopt similar habits, leading to negative development.

 • Harmful practice - IELTS TUTOR xét ví dụ: The adoption of harmful practices and engagement in disrespectful behavior by parents can influence their children to develop negatively as well. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "practice" tiếng anh

 • Deleterious habit - IELTS TUTOR xét ví dụ: If parents have a deleterious habit and engage in disrespectful actions, their children may also develop in a negative manner.

 • Unfavorable demeanor - IELTS TUTOR xét ví dụ: The manifestation of an unfavorable demeanor and engagement in disrespectful behavior by parents can impact their children's development negatively.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE