Paraphrase"historical films"(Diễn đạt"phim lịch sử"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"movie reviews"(Diễn đạt"bình luận phim"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Films based on real events: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Gladiator" is a historical film based on the real events of the Roman Empire.
 • Films set in the past: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The Lord of the Rings" trilogy is a historical film set in the Middle Ages.
 • Period films/dramas: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • "Downton Abbey" is a period film set in the early 20th century.
   • "Period dramas provide a glimpse into the past and the culture of bygone eras."
 • Historical epics: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Lawrence of Arabia" is a historical epic about the life of T.E. Lawrence.
 • Documentary films: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Shoah" is a documentary film about the Holocaust.
 • Educational films: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Ken Burns' Civil War" is an educational film about the American Civil War.
 • Informative films:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The World at War" is an informative film about World War II.
 • Epic films set in the past:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Epic films set in the past transport viewers to different time periods, making history come alive."
 • Time-honored cinema:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Time-honored cinema often delves into the rich tapestry of historical events."
 • Films depicting bygone eras:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Films depicting bygone eras offer viewers a chance to step back in time."
 • Cinematic portrayals of the past:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cinematic portrayals of the past help us understand the challenges and triumphs of our ancestors."
 • Period-specific films:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Period-specific films focus on a particular time in history, capturing the essence of that era."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE