Paraphrase"MAY/MIGHT" (Diễn đạt"có khả năng"tiếng anh)

· Paraphrase,Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"MAY/MIGHT" (Diễn đạt"có khả năng"tiếng anh)

 1. Could:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Guardians often hold biases about specific attire, whereas children could view them as stylish and modern, resulting in a greater gap in the parent-child relationship."
 2. Possibly:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Prejudices about certain clothing types are common among guardians, and children possibly see them as trendy and fashionable, leading to a greater divide in the parent-child relationship."
 3. May well:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Guardians frequently harbor biases regarding certain clothing styles, while children may well perceive them as chic and trendy, fostering a larger gap in the parent-child relationship."
 4. Potentially:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Guardians may have biases against specific clothing, and children potentially see them as stylish and trendy, contributing to a greater divide in the parent-child relationship."
 5. Likely:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Guardians often harbor prejudices about particular clothing styles, and children likely perceive them as fashionable and trendy, resulting in a wider gap in the parent-child relationship."
 6. Possibly:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Guardians frequently possess biases about certain clothing types, whereas children possibly see them as stylish and trendy, leading to a more pronounced disconnect in the parent-child relationship."
 7. Perhaps:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Guardians often have prejudices about specific clothing, while children perhaps perceive them as fashionable and trendy, creating a greater divide in the parent-child relationship."
 8. In all likelihood:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Guardians may hold biases about certain clothing types, and in all likelihood, children perceive them as fashionable and trendy, causing a greater separation in the parent-child relationship."
 9. In all probability:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Guardians often have biases about specific clothing, while children in all probability perceive them as fashionable and trendy, resulting in a more pronounced gap in the parent-child relationship."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE