Return to site

Paraphrase "So" (Vì vậy, vậy nên) như thế nào cho đúng?

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn cách Paraphrase "So" (Vì vậy) như thế nào cho đúng?

1. As a consequence / In consequence (of) / As a result (of)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has lived in France, and as a consequence speaks French fluently.

2. consequently

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They’ve increased the number of staff, and consequently the service is better.

3. therefore

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new boots are lighter and softer, and therefore more comfortable to wear. 
  • I no longer have the support of the committee. I have therefore decided to resign. 
  • This is a binding contract. Therefore, we recommend that you review it with a lawyer.

4. hence

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His grandfather was Greek; hence the surname. 
  • Alcohol can cause liver failure and hence death.

5. thus

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Fewer pupils will attend the schools, and they will thus need fewer teachers. 
  • Someone had removed all the evidence. Thus, it was now impossible for the police to continue their investigation.

6. accordingly

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • No formal complaint was made; accordingly, the police took no action.

Chắc chắn khi đọc hết các ví dụ của 6 cụm paraphrase cho SO mà IELTS TUTOR vừa hướng dẫn, các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1, của IELTS TUTOR sẽ thắc mắc sự khác nhau giữa Liên từ và Trạng từ liên kết vì câu cú rối rắm quá, không biết khi nào dùng dấu chấm, khi nào dùng dấu phẩy, dấu chấm phẩy, nhớ đọc kĩ và ôn lại điểm ngữ pháp cực kì dễ sai này nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK