Cách dùng danh từ"attempt"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"attempt"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"attempt"

1."attempt"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự cố gắng, sự thử (thường là thất bại)"

=If you make an attempt to do something, you try to do it, often without success.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a deliberate attempt to destabilise the defence. 
  • It was one of his rare attempts at humour.
  • ...their involvement in a coup attempt in September.

2.2. Mang nghĩa"sự tấn công (để giết ai đó...)"

=An attempt on someone's life is an attempt to kill them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...an attempt on the life of the former Iranian Prime Minister.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE