Paraphrase"A BOOKSTORE"(Diễn đạt"HIỆU SÁCH"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"A BOOKSTORE"(Diễn đạt"HIỆU SÁCH"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • A bookshop
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: I went to a bookshop to find the novel I was looking for.
  • A reading outlet
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The reading outlet near my house hosts regular author events.
  • A book retailer
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The book retailer down the street has discounted bestsellers.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE