Paraphrase"keep fit and stay healthy"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"keep fit and stay healthy"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"keep fit and stay healthy"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Maintain physical well-being
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      
   • Regular exercise and a balanced diet are essential to maintaining physical well-being.
   • Paying attention to both physical fitness and well-being is vital for a balanced lifestyle.
 • Preserve health and fitness: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Adopting a wholesome lifestyle can help preserve health and fitness in the long run.
 • Sustain a fit and healthy state
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  By adopting healthy choices and staying active, you can sustain a fit and healthy state throughout your life.
 • Ensure/Uphold one's fitness and well-being
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • It is imperative to ensure one's fitness and well-being by making conscious lifestyle choices.
   • Prioritizing well-being and fitness is crucial for a fulfilling and active life.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "uphold" tiếng anh
 • Stay in shape and remain in good health: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  By following a disciplined fitness routine, you can stay in shape and remain in good health.
 • Promote fitness and overall health: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Implementing healthy habits in daily life can promote fitness and overall health.
 • Foster a healthy and fit lifestyle: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Fostering a healthy and fit lifestyle requires dedication and commitment to regular exercise and a nutritious diet.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE