Paraphrase"intense/harsh sunlight"(Diễn đạt "nắng gắt...." tiếng anh)

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0? & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"intense/harsh sunlight"(Diễn đạt "nắng gắt...." tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Paraphrase"intense/harsh sunlight"(Diễn đạt "nắng gắt...." tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Intense sunshine: IELTS TUTOR xét ví dụ: "The intense sunshine made it difficult to see without sunglasses."

 • Fierce/Scorching/Radiant sunlight:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ

   • "We sought refuge indoors to escape the fierce sunlight."

   • The radiant sunlight streamed through the window, warming the room

 • Scorching sun: IELTS TUTOR xét ví dụ: "The scorching sun overhead made us long for the cool shade of a tree."

 • Intense heat: IELTS TUTOR xét ví dụ: "The intense heat from the sunlight made the asphalt pavement sizzle."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE