Cách dùng tính từ"secondary"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"secondary"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"secondary"tiếng anh

1. Mang nghĩa"thứ yếu (không quan trọng bằng cái chủ yếu..)"

=If you describe something as secondary, you mean that it is less important than something else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The street erupted in a huge explosion, with secondary explosions in the adjoining buildings. 
  • They argue that human rights considerations are now of only secondary importance. 
  • The actual damage to the brain cells is secondary to the damage caused to the blood supply.

2. Mang nghĩa"phụ thuộc vào, gây ra bởi hoặc xuất phát từ cái gì là gốc hoặc chủ yếu"

=Secondary diseases or infections happen as a result of another disease or infection that has already happened.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He had kidney cancer, with secondary tumours in the brain and lungs.

3. Mang nghĩa"bậc trung học"

=Secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or 18.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She went to a 'very minor' private school for the whole of her secondary education.
  • Are you in secondary school? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đang học trung học cơ sở phải không?)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE