Paraphrase"ingredient (n)" (Diễn đạt"nguyên liệu"tiếng anh)

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"ingredient (n)" (Diễn đạt"nguyên liệu"tiếng anh)

  1. Component: IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food is much cheaper than the components needed to cook a meal.

  2. Item: IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food is substantially less costly than the items needed to create a meal.

  3. Material: IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food is notably less expensive than the materials required to concoct a meal.

  4. Essential: IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food is much more cost-effective than the essentials required to cook a meal.

  5. Necessity: IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food is significantly cheaper than the necessities for preparing a meal.

  6. Essential/Necessary/Required/Key ingredient: IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food is much more cost-effective than the essential ingredients required to cook a meal.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE