Paraphrase"POUR SOMETHING INTO SOMETHING" (Diễn đạt"RÓT/ĐỔ CÁI GÌ VÀO CÁI GÌ"tiếng anh)

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"POUR SOMETHING INTO SOMETHING" (Diễn đạt"RÓT/ĐỔ CÁI GÌ VÀO CÁI GÌ"tiếng anh)

 • Empty contents into:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Emptying the contents of the ketchup into the bottles precedes the application of the respective brand labels."
 • Fill up with:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The bottles are filled up with ketchup and subsequently adorned with the appropriate brand labels."
 • Transfer liquid into:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "After transferring the ketchup into the bottles, they are then marked with the corresponding brand."

 • Channel into:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The ketchup is channeled into the bottles before they are marked with the appropriate brand."
 • Transfer into:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Afterward, the boiled liquid requires a two-hour wait before being transferred into the bottles."
 • Pump into:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Post that, the boiled liquid should stand for two hours before being pumped into the bottles."
 • Funnel into:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Post that, the boiled liquid must stand for two hours before being funneled into the bottles."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE