Cách dùng tính từ"deserving"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"deserving"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"deserving"tiếng anh

Mang nghĩa"đáng được giúp, ca ngợi, ban thưởng...; xứng đáng"

=If you describe a person, organization, or cause as deserving, you mean that you think they should be helped/If someone is deserving of something, they have qualities or achievements which make it right that they should receive it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • deserving (of something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The money saved could be used for more deserving causes
  • He is deserving of sympathy. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đáng được thông cảm)
  • I will get back a deserving result. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ nhận lại một kết quả xứng đáng)
  • She is an innocent woman deserving of our compassion. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là một phụ nữ vô tội đáng nhận được lòng thương xót của chúng ta)
  • ...artists deserving of public subsidy.
  •  to give money to a deserving cause 
  • This family is one of the most deserving cases. 
  • This issue is definitely deserving of our attention. 
  • A distinction was made between the deserving and the undeserving poor.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE